A- A+

Paardenwelzijnscheck

De paardenwelzijnscheck is een checklist van waarnemingen aan het dier en zijn omgeving. Aan de hand van deze checklist wordt een inschatting gemaakt van het welzijnsniveau van uw paard. Het resultaat roept mogelijk vragen op. Is het gemeten niveau voldoende? Wat kan ik doen om het welzijn van mijn paard verder te verbeteren? En wat is eigenlijk een ideaal welzijnsniveau? De paardenwelzijnscheck geeft meer informatie. Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.


Wanneer we een paard inzetten voor bijvoorbeeld sport, recreatie of fokkerij, dan is er sprake van enige inperking van het paard om zijn eigen keuzes te kunnen maken.

De volledige vrijheid voor een paard om keuzes te maken zou theoretisch als een ‘ideale situatie’ beschouwd kunnen worden. Verschillende ‘gebruiksdoelen’ zullen in deze zin iets afwijken van die ideale situatie, omdat zij verbonden zijn met enige beperkingen in de keuzevrijheid van het paard.

Echter niet alle beperkingen zullen voor het paard een belasting vormen, en daarmee een welzijnsrisico betekenen, sommige wel. Het streefdoel is om deze risico’s te minimaliseren.

Let op: Het gebruik van paarden door mensen kan in enige mate ten koste gaan van het welzijn van het paard. Welke mate van welzijnsinperking als aanvaardbaar wordt beschouwd moet zorgvuldig worden afgewogen. Dit heeft de sector voor ieder gebruiksdoel gedaan. Op basis van deze afwegingen zijn minimum-, standaard- en  streefnormen vastgesteld. In het adviesrapport wordt duidelijk in welke mate de norm wordt behaald of wanneer er verbetering kan plaatsvinden. Daarom moet aan het begin van de checklist worden aangegeven voor welk doel het paard gebruikt wordt. De uitkomst van de checklist is alleen van toepassing op dat specifieke gebruiksdoel.